TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO

13-03
2014

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO, SỐ 1 LÊ QUANG ĐẠO, HÀ NỘI